Deze online shop maakt gebruik van cookies voor een optimale winkelervaring. Hierbij worden bijvoorbeeld de sessie-informatie of de taalinstelling op uw computer opgeslagen. Zonder cookies wordt de functionaliteit van de online-shop beperkt. Klik alstublieft hier, als u hiermee niet akkoord gaat.

Privacy

Wij verheugen ons over uw interesse in ons bedrijf en onze producten resp. diensten, en willen dat u zich bij het bezoeken van onze website ook veilig voelt wat betreft de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij willen dat u weet wanneer we welke gegevens opslaan en hoe wij ze gebruiken. Wij zijn onderworpen aan de bepalingen van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) en de aanvullende regelgeving van de Duitse BDSG. Om zeker te stellen dat de voorschriften inzake de gegevensbescherming zowel door ons als door onze dienstverleners in acht worden genomen, hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen.

Deze privacyverklaring geldt voor ons online aanbod. Daaronder vallen onze webistes, hun functies en inhoud alsook externe online aanwezigheid, zoals bijvoorbeeld op social media. Deze algemene privacyverklaring is tevens bedoeld om u te informeren over de verdere verwerking van uw persoonsgegevens en om te voldoen aan onze informatieplicht tegenover u.

De in deze privacyverklaring gebruikte begrippen zoals bijvoorbeeld verantwoordelijke of persoonsgegevens worden conform de Definities van de DSGVO gebruikt. Vanwege de leesbaarheid en daarmee ook in het kader van een transparante informatieverstrekking wordt in de regel afgezien van de benoeming van afzonderlijke artikelen, paragrafen e.d.


Verantwoordelijke

De verantwoordelijke in het kader van de DSGVO en andere nationale privacywetgeving van de lidstaten, alsook overige bepalingen inzake gegevensbescherming is

          Hotmobil Deutschland GmbH

          Zeppelinstrasse 5

          78244 Gottmadingen

          Duitsland

          Tel.: +49 7731 9460-0

          E-mail: info@hotmobil.de


Gegevensbeschermingsfunctionaris

De verantwoordelijke heeft een gegevensbeschermingsfunctionaris aangesteld. Zijn contactgegevens zijn

          Michael Kranzer

          E-mail: datenschutz@hotmobil.de

Voor vragen, opmerkingen of commentaren betreft het thema gegevensbescherming en de uitoefening van uw hieronder vermelde rechten dient u contact op te nemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris.

ALGEMENE INFORMATIE INZAKE GEGEVENSVERWERKING

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming is een verwerking van persoonsgegevens in principe niet geoorloofd, tenzij er een wettelijk toegestane reden bestaat. Wij zijn verplicht u over de rechtsgronden van de gegevensverwerking te informeren.

Indien wij voor de verwerking van de persoonsgegevens toestemming aanvragen, dient deze als rechtsgrond.

Bij de verwerking van persoonsgegevens, die ter naleving van een overeenkomst waarvan u een contractuele partij bent noodzakelijk zijn, dient de sluiting van de overeenkomst als rechtsgrond. Dit geld ook voor verwerkingsprocedures die ter doorvoering van precontractuele maatregelen nodig zijn.

In zoverre een verwerking van persoonsgegevens ter van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn nodig is, dient deze als rechtsgrond.

|n het geval dat levensbelangrijke belangen van de betreffende persoon of een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maakt, dient dit als rechtsgrond.

Is de verwerking nodig voor de bescherming van een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derden en weegt dit belang zwaarder dan uw grondrechten en -vrijheden, dan dient deze als rechtsgrond voor de verwerking.


Wissen van gegevens en opslagduur

Zodra het doel voor het opslaan vervalt, wissen of blokkeren wij uw persoonsgegevens. Buiten deze periode om kan de opslag echter plaatsvinden indien wij gebonden zijn aan wettelijke voorschriften waaraan wij onderworpen zijn. Dit betreft bijv. gegevens die uit handels- of fiscale gronden bewaard dienen te worden, zoals bijvoorbeeld leverbon- of factuurgegevens.

Het blokkeren of wissen van w gegevens geschiedt wanneer een door deze voorschriften bepaalde opslagtermijn afloopt, tenzij de noodzaak bestaat de gegevens langer op te slaan voor het sluiten of naleven van een overeenkomst.


Ontvanger van de gegevens'/ categorieën van ontvangers

Binnen onze onderneming stellen wij zeker, dat uitsluitend diegenen uw gegevens ontvngen, die deze voor de naleving van de contractuele en wettelijke plichten nodig hebben.

Gedeeltelijk gebruiken wij voor de verwerking van uw gegevens zorgvuldig gekozen externe dienstverleners. Mochten in het kader van een zogenaamde opdrachtverwerking gegevens aan dienstverleners worden verstrekt, dan vindt dit plaats in het kader van de DSGVO. Onze opdrachtverwerkers zijn zorgvuldig geselecteerd, aan onze aanwijzingen geboden en worden in regelmatige afstanden gecontroleerd. Wij geven uitsluitend opdrachtverwerkers opdracht, die voldoende garantie daarvoor bieden, dat passende technische en organisatorische maatregelen zodanig getroffen worden, dat de verwerking op één lijn ligt met de eisen van DSGVO en BDSG en de bescherming van hun rechten is gewaarborgd.


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

In principe verstrekken wij zonder uw nadrukkelijke toestemming geen persoonsgegevens aan derden. Voor zover wij in het kader van de verwerking uw gegevens toch aan derden verstrekken, ze aan hen sturen of hen op andere wijze toegang tot de gegevens bieden, vindt dit ook uitsluitend plaats op grond van een van de eerder genoemde rechtsgronden. 

Wij verstrekken gegevens bijvoorbeeld aan betalingsdiensten, bezorgdiensten of leveranciers, wanneer dit voor de naleving van de overeenkomst noodzakelijk is. Indien wij krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel daartoe verplicht zijn, dienen wij uw gegevens aan de betreffende autoriteiten te verstrekken.


Gegevensoverdracht in derde landen

De DSGVO garandeert binnen de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) een uniform hoog gegevensbeschermingsniveau. Bij de keuze van onze dienstverleners en samenwerkende partners streven wij indien mogelijk naar Europese partners, wanneer uw persoonsgegevens verwerkt dienen te worden. 

Mochten wij uw gegevens in een derde land - dus buiten de EU/EER laten verwerken, dan geschiedt dit conform de wettelijke bepalingen.

Buiten uw nadrukkelijke toestemming of een contractueel vereiste overdracht laten wij uw gegevens uitsluitend verwerken in derde landen met een erkend gegevensbeschermingsniveau, contractuele verplichting door zogenaamde standaardovereenkomstclausules van de EU-commissie, bij het voorleggen van certificeringen of bindende interne gegevensbeschermingsbepalingen.


Commerciële en zakelijke diensten

Wij verwerken gegevens van onze contractuele en zakelijke partners, bijv. leveranciers, klanten en belanghebbenden (hierna te noemen zakenpartners) in het kader van de contractuele of vergelijkbare rechtsverhoudingen alsook daarmee verbonden maatregelen en in het kader van de communicatie met onze zakenpartners.

Deze gegevens verwerken wij om aan onze contractuele plichten te voldoen, om onze rechten te waarborgen en vanwege de daarmee verbonden administratieve verplichtingen en het ondernemerschap in onze organisatie. De gegevens van onze bedrijfspartners verstrekken wij in het kader van het geldende recht slechts in zoverre aan derden, als dat dit voor de eerder genoemde doelstellingen of ter naleving van wettelijke plichten noodzakelijk is of geschiedt met toestemming van de betrokken personen (bijv. aan deelnemende telecommunicatie-, transport- en overige hulpdiensten zoals subondernemers, banken, belasting- en juridische adviseurs, betalingsdiensten of de belastingdienst). Over verdere verwerkingsvormen bijv. voor marketingdoeleinden, worden de contractuele partners in het kader van deze privacyverklaring geïnformeerd.

Welke gegevens voor deze doeleinden noodzakelijk zijn delen wij onze bedrijfspartners vóór of in het kader van de gegevensverzameling of persoonlijk mee.


Wissen van gegevens en opslagduur

Zodra het doel voor de verwerking komt te vervallen wissen of blokkeren wij uw persoonsgegevens. Buiten deze periode om kan de opslag echter plaatsvinden indien wij gebonden zijn aan wettelijke voorschriften waaraan wij onderworpen zijn. Dit betreft vooral gegevens die vanwege de wettelijke bewaartermijn bewaard dienen te blijven (bijv. uit handelsrechtelijke gronden in de regel 6 jaar of uit belastingrechtelijke gronden in de regel 10 jaar).

Verwerkte gegevens: Documentgegevens (bijv. naam, adres), betalingsgegevens (bijv. bankverbinding, facturen, betalingsgescheidenis), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), contractgegevens (bijv. voorwerp van de overeenkomst, looptijd.).

Doel van de verwerking: Vervulling van contractuele prestaties en klantenservice, contactaanvragen en communicatie, interne organisatieprocedures, beheer en beantwoording van aanvragen.

Rechtsgronden: Contractuele vervulling/precontractuele aanvragen, wettelijke verplichting legitieme belangen.


Bestaan van een geautomatiseerde besluitname

Wij zien af van een geautomatiseerde besluitname.

GEBRUIK VAN ONS ONLINE AANBOD

U kunt ons online aanbod in principe ook zonder openbaarmaking van uw identiteit gebruiken. In dit hoofdstuk verklaren wij u, wanneer en in welke samenhang wij bij het gebruik van ons online aanbod gegevens verwerken, welk aanbod van dienstverleners wij geïmplementeerd hebben, hoe deze functioneren en wat er met uw gegevens gebeurt.


Kinderen

Ons aanbod richt zich met name op volwassenen. Personen jonger dan 16 jaar mogen zonder toestemming van de ouders of verzorgers geen persoonsgegevens aan ons zenden.


Gegevensverzameling bij het bezoek aan onze website

Indien u onze website uitsluitend bezoek voor informatiedoeleinden, u zich dus niet inschrijft op een aanbod, een overeenkomst met ons sluit of op andere wijze informatie met ons deelt, verzamelen wij slechts de persoonsgegevens die uw browser aan onze server zendt. 

Bij het oproepen van onze website verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te kunnen weergeven en stabiliteit en veiligheid te kunnen garanderen:

  • IP-adres van de bezoeker, datum en tijd van de aanvraag
  • inhoud van het verzoek (concrete pagina)
  • toegangsstatus/HTTP-statuscode
  • de betreffende overgedragen hoeveelheid gegevens
  • de website waar het verzoek vandaan komt
  • besturingssysteem van de bezoeker alsook de taal en versie van de browsersoftware.

Deze gegevens worden voor de duur van maximaal zeven dagen tijdelijk in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Aanvullende opslag is mogelijk, in dit geval worden de IP-adressen echter verkort of vervreemd, zodat een toekenning van de oproepende client niet meer mogelijk is. Een opslag van de logbestanden samen met andere, u betreffende persoonsgegevens vindt in deze samenhang niet plaats. De rechtsgrond voor deze verwerkingsprocedures is ons rechtmatige belang.

Omdat de verzameling van gegevens voor de weergave van de websites en de opslag van de gegevens in logbestanden voor de werking van onze websites en het verkrijgen van IT-veiligheid dwingend noodzakelijk is, heeft u wat dit betreft geen recht op beroep. 


Transportversleuteling

Om uw overgedragen gegevens zo goed mogelijk te beveiligen maken wij gebruik van een zogenaamde transportversleuteling. Om de veiligheid van uw gegevens tijdens het overdrachtproces te garanderen, gebruiken wij een SSl/TLS-versleutelingsproces volgens de actuele stand van de techniek.


Aanvragen aan ons

Mocht u via onze website een aanvraag doen - bijvoorbeeld door het gebruik van ons contactformulier - dan worden uw persoonsgegevens verwerkt om uw aanvraag te beantwoorden.


Klantaccount

Voor het beheer van een klantaccount zijn persoonsgerelateerde gegevens nodig. De benodigde gegevens worden in de registratie met „*“ aangeduid. Met de registratie gaat u akkoord met het gebruik van deze gegevens om het account te beheren. 

GEBRUIK VAN COOKIES

Algemene informatie over het gebruik van cookies

Naast de eerder genoemde gegevens worden bij het gebruik van onze websites tijdens uw bezoek aan onze websites cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstpakketjes, die door een website aan de browser gestuurd kunnen worden en daar opgeslagen en weer teruggestuurd kunnen worden. In cookies kunnen verschillende gegevens worden opgeslagen, die door de plek waarop de cookie zich bevindt kunnen worden afgelezen. Ze bevatten in de regel een karakteristieke tekenvolgorde (ID), waardoor de browser bij het opnieuw oproepen van de website of het wisselen van een pagina eenduidig geïdentificeerd kan worden. Ze dienen er in eerste instantie voor ons online aanbod in zijn geheel gebruikersvriendelijker en effectiever vorm te geven. De in de cookies verzamelde gegevens van de gebruikers worden door technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd, waardoor een toekenning van de gegevens aan de oproepende gebruiker in de regel niet meer mogelijk is. Mocht een identificeerbaarheid aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld bij een aanmeldcookie waarvan de sessie-ID noodzakelijkerwijs verbonden is met het account van de gebruiker, maken wij u daar op de betreffende plek op attent.

Wij gebruiken diverse soorten cookies:

  • Bij „sessie-cookies“ gaat het om cookies die gewist worden nadat u ons online aanbod heeft verlaten en de browser sluit. In dergelijke cookies worden bijv. taalinstellingen of de inhoud van een winkelwagen opgeslagen.
  • „Permanente cookies“ blijven ook na het sluiten van de browser opgeslagen. Zo kunnen bijv. de aanmeldstatus of ingevoerde zoekbegrippen worden opgeslagen. Dergelijke cookies gebruiken wij onder andere voor het meten van de reikwijdte of marketingdoeleinden. Persistente cookies worden geautomatiseerd na een ingestelde duur gewist, die per cookie kan verschillen. U kunt deze cookies echter ook o.a. met behulp van uw browser te allen tijde wissen.

Buiten de „first-party-cookies“ die door ons geplaatst worden als verantwoordelijk voor de gegevensverwerking, worden ook „third-party-cookies“ gebruikt, die door andere aanbieders worden aangeboden. 

  • Door ons als verantwoordelijke worden „first-party-cookies“ geplaatst. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens hierbij is ons rechtmatige belang.
  • Externe dienstverleners, die voor ons bijvoorbeeld webtracking of reikwijdtemetingen doorvoeren, kunnen eveneens cookies plaatsen. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming.


Informatie over te gebruiken diensten

Cookie management-oplossing

Wij gebruiken een Cookie management-oplossing Hierdoor kunt u de door ons gebruikte cookies beheren, toegang krijgen tot verdere informatie over de gegevensverwerking met behulp van cookies alsook het doel en de opslagduur van de gebruikte cookies inzien. 

Die ontvangers resp. categorieën van ontvangers alsook de duur van de gegevensopslag voor de in de hieronder vermelde diensten staan vermeld in onze cookie management-oplossing.


Chatbot

Op deze website maken wij gebruik van een live-chat systeem van de firma Userlike UG (beperkte verantwoordelijkheid), Probsteigasse 44-46 50670 Keulen. Daardoor kunnen wij direct online met u communiceren en kunnen wij u bij vragen zo snel mogelijk ondersteunen. 

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens hierbij is ons rechtmatige belang om u een service te verlenen of evt. ook de initiëring of sluiting van een overeenkomst met u.


Ausschreiben.de

Wij maken op deze website gebruik van de diensten van ausschreiben.de.

Deze service is een online-databank, die als presentatieplatform dient voor auteurs die uitschrijvingsteksten, afbeeldingen, tekeningen en overige productinformatie aanbieden. Hierdoor heeft u een eenvoudige toegang tot de uitschrijvingsteksten met betrekking tot ons productaanbod. De teksten kunt u in diverse bestandsformaten exporteren.

Het betreft hierbij een service ORCA Software GmbH, Georg-Wiesböck-Ring 9, 83115 Neubeuern, Duitsland (hierna te noemen ORCA).

De rechtsgrond voor het gebruik van ORCA is uw vrijwillig verleende toestemming.


Piwik Analytics

Piwik Analytivs is een webanalysedienst voor statistische evaluatie. Piwik maakt eveneens gebruik van cookies. Uw bezoeken op de website, zoals bijv. het aantal bezoeken, uw gemiddelde verblijfsduur op de website en welke pagina's gelezen werden, worden met behulp van Piwik statistisch geëvalueerd. 

De dienst wordt geëxploiteerd doorr ORCA Software GmbH, Georg-Wiesböck-Ring 9, 83115 Neubeuern, Duitsland (hierna te noemen ORCA).

De rechtsgrond voor het gebruik van ORCA is uw vrijwillig verleende toestemming.


Google Analytics

Indien u daarin heeft toegestemd, wordt op deze website gebruik gemaakt van Google Analytics. Het betreft hier een webanalysedienst van Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, (hierna te noemen Google). Hierdoor kunnen gegevens, sessies en interacties op meerdere apparaten worden toegekend aan een gepseudonimiseerd user-ID en zo de activiteiten van een gebruiker apparaatoverkoepelend worden geanaliseerd.

Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze ebsite wordt in de regel aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Indien de anonimisering van het IP-adres op deze website geactiveerd wordt, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte voorafgaand ingekort. Wij wijzen u op het feit dat op deze website Google Analytics met een IP-anonimisering werd uitgebreid, om een geanonimiseerde vastlegging van IP-adressen te garanderen. De in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. 

In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren om rapporten over de activiteten op onze website op te stellen en om verdere met het gebruik verbonden diensten voor ons door te voeren.

De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is uw vrijwillig verleende toestemming.

Nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij Google vindt u op hier en hier.


Google Ads en Conversion Tracking

Indien u daarin heeft toegestemd, wordt op deze website gebruik gemaakt van Google Ads en Conversion Tracking. Het betreft hier een dienst van Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, (hierna te noemen Google). Google Ads is een webanalysedienst. Wij gebruiken Conversion-Tracking voor een doelgerichte evaluatie van ons aanbod:

Mocht u op een door Google geschakelde advertentie klikken, dan slaat de door ons geplaatste Conversion Tracking een cookie op uw computer op. Wanneer u een bepaalde pagina van onze online aanwezigheid bezoekt, kunnen zowel wij als Google vaststellen, dat u op een door ons bij Google geplaatste advertentie heeft geklikt en dat u vervolgens naar onze website werd verdergeleid. 

Met behulp van de zo verkregen informatie stelt Google een statistiek op over het bezoek aan onze website. Bovendien krijgen wij hierdoor informatie over het aantal gebruikers dat op onze advertentie(s) heeft geklikt alsook over de vervolgens opgeroepen pagina's van onze website. Deze informatie dient ertoe, Conversion-statistieken voor Ads-klanten op te stellen, die voor Conversion Tracking hebben gekozen. De klanten, d.w.z. wij als websitegebruikers, komen het totale aantal gebruikers te weten die op hun advertentie geklikt hebben en vanaf een met een Conversion Tracking-tag voorziene pagina worden verdergeleid. Ze krijgen echter geen informatie waarmee de gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden.

De rechtsgrond voor het gebruik van Google Ads is uw vrijwillig verleende toestemming.


Youtube

Wij hebben op verschillende plekken YouTube-video's geïntegreerd. Bij YouTube gaat het om het aanbod van een niet aan ons gekoppelde derde, namelijk Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, (hierna te noemen Google). Voor het afspelen van een video is de verwerking van het IP-adres door Google dwingend noodzakelijk.

Voor het geval dat u een link op YouTube volgt, wijzen wij op het feit dat YouTube de gegevens van uw gebruikers overeenkomstig hun eigen gegevensgebruiksrichtlijnen opslaat en voor eigen zakelijke doeleinden gebruikt.

De integratie van YouTube-inhoud vindt uitsluitend plaats in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus". Deze wordt door YouTube zelf beschikbaar gesteld en garandeert hiermee dus ïn de eerste plaats dat YouTube geen cookies op uw apparaat opslaat. Bij het oproepen van de betreffende pagina's worden echter de eerst onder "Gebruik van ons online aanbod" genoemde gegevens overdragen en zo vooral meegedeeld, welke van onze pagina's u bezocht heeft. Deze informatie kan echter niet aan u worden toegekend, mits u zich niet heeft aangemeld bij het oproepen van YouTube of een andere Google-dienst resp. continu bent aangemeld.

Zodra u het afspelen van een geïntegreerde video start door deze aan te klikken, slaat YouTube door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus op uw apparaat slechts cookies op, die geen persoonlijk identificeerbare gegevens bevatten, tenzij u zich recent bij een Google-dienst heeft aangemeld. 


Online aanbod op sociale media

Wij bieden op diverse platformen online aanbiedingen aan om daar informatie beschikbaar te stellen en om met u in contact te kunnen komen.

Wij hebben geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door de betreffende platformexploitant. In de regel worden bij het bezoek van onze aanbiedingen door de platformexploitanten cookies in uw browser geplaatst, waarin uw gebruiksgedrag resp. uw interessen worden opgeslagen ten behoeve van marktonderzoek- en reclamedoeleinden. 

De op deze wijze - meestal apparatuuroverkoepelende - gewonnen gebruiksprofielen gebruiken de platformexploitanten om u gepersonaliseerde reclame te kunnen tonen. Bij de gegevensverwerking kunnen ook personen betrokken zijn, die niet bij het betreffende platform als gebruikers geregistreerd zijn. Eventueel worden uw gegevens buiten de ruimte van de Europese Unie verwerkt, wat de uitoefening van uw rechten moeilijker kan maken. Wij letten er bij de keuze van dergelijke platformen echter op, dat de exploitanten zich verplichten de gegevensbeschermingsnorm van de EU na te leven.

De verwerking van uw persoonsgegevens bij een bezoek aan een van onze aanbiedingen op sociale media is gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een veelvuldige externe presentatie van ons bedrijf en het gebruik van een effectieve informatiemogelijkheid zoals de communicatie met u. 

Gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking in combinatie met het gebruik van onze aanbiedingen op deze platformen, herroepingsmogelijkheden en de afdwinging van informatierechten verkrijgt u via de privacyverklaring van de betreffende platformexploitant.

Facebook

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland

Overeenkomst over de gemeenschappelijke verwerking van persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de DSGVO

Privacyverklaring van de aanbieder

Instagram

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland

Overeenkomst over de gemeenschappelijke verwerking van persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de DSGVO

Privacyverklaring van de aanbieder

Twitter

Twitter International Company., One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland

Privacyverklaring van de aanbieder

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland

Privacyverklaring van de aanbieder

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Privacyverklaring van de aanbieder

Xing

XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland

Privacyverklaring van de aanbieder


Newsletter

Wij bieden u de mogelijkheid zich gratis op onze, per e-mail verzonden, nieuwsbrief te abonneren. Deze nieuwsbrief verzenden wij uitsluitend met uw toestemming. Bij de aanmelding op een nieuwsbrief worden de gegevens uit het invoermasker (naam en e-mailadres) aan ons gezonden en zolang opgeslagen, tot het abonnement van de nieuwsbrief actief is.

Voor de verwerking van deze gegevens met als doel het verzenden van de nieuwsbrief wordt uw toestemming gevraagd en naar deze privacyverklaring verwezen. Voor de aanmeldingsprocedure gebruiken wij de „double-opt-in-procedure“. Na succesvolle aanmelding ontvangt u een e-mail, waarin u een link dient aan te klikken om uw aanmelding te bevestigen. Zo voorkomen wij, dat onbevoegde derden zich door het gebruik van uw e-mailadres kunnen aanmelden. 

Wij leggen het aanmeldproces vast om de procedure conform de wettelijke vereisten te kunnen aantonen. Daarbij wordt het IP-adres van de oproepende computer, datum en tijd van de aanmelding opgeslagen. De door u vermelde gegevens worden zolang opgeslagen, als het abonnement van de nieuwsbrief actief is. 

U kunt het abonnement te allen tijde opzeggen. Voor dit doel bevindt zich in elke nieuwsbrief een desbetreffende afmeldlink. Hiermee kunt u ook uw toestemming intrekken. De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is uw vrijwillig verleende toestemming voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Wanneer u bij ons goederen of diensten afneemt en hierbij uw e-mailadres vermeldt, behouden wij ons het recht voor deze voor de verzending van nieuwsbrieven met directe reclame voor eigen, soortgelijke goederen of diensten te gebruiken. Dit dient ter bescherming van onze in het kader van een belangenafweging overwegend rechtmatige belangen bij een commerciële benadering van onze klant. U kunt dit gebruik van uw gegevens te allen tijde door een bericht aan de hieronder genoemde contactmogelijkheden of via de afmeldlink in de reclamemail herroepen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten conform de basistarieven ontstaan. Voor zover de verzending van de nieuwsbrief op grond van de verkoop van goederen of diensten plaatsvindt, beroepen wij ons op de richtlijnen van de wet betreffende oneerlijke concurrentie (UWG).


Analyse van openingssnelheden (leesgewoonten)

Onze nieuwsbrief bevat een pixelgrootte-document (een webbaken of tracking bug), die bij het openen van de nieuwsbrief op onze server resp., indien wij gebruik maken van een verzenddienstverlener, vanaf diens server wordt opgevraagd. In het kader van deze oproep wordt technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, alsook uw PI-adres en het tijdpunt van de oproep.

Deze informatie dient o.a. voor de technische verbetering van onze nieuwsbrief. Tevens willen wij uw toegangstijd en uw leesgedrag op basis van uw oproepplaats vastleggen. Deze analyse bevat de vaststelling of de nieuwsbrief werd geopend, wanneer ze geopend werd en welke links werden aangeklikt. Deze informatie kan uit technische overwegingen weliswaar aan de individuele ontvanger worden toegekend. Het is echter niet in ons belang, individuele gebruikers te observeren. De analyses dienen eerder daartoe, de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud daarop aan te passen of onderscheidende inhouden te verzenden, die de interesses van onze gebruikersgroepen weerspiegelen.

De analyse van de nieuwsbrief en de succesmeting zijn, onder voorbehoud van nadrukkelijke toestemming van de gebruiker, gebaseerd op onze rechtmatige belangen met als doel het gebruik van een gebruikersvriendelijk alsook veilig nieuwsbriefsysteem, dat zowel onze zakelijke belangen dient alsook aan de verwachtingen van de gebruiker voldoet.

Een aparte intrekking van de succesmeting is helaas niet mogelijk. Mocht u de succesmeting willen intrekken, dan dient u het abonnement van uw nieuwsbrief op te zeggen. D.w.z., mocht u toestemming hebben verleend, dan dient u uw toestemming in te trekken. Bij de ontvangst gebaseerd op onze eerder verklaarde rechtmatige belangen dient u de ontvangst van de nieuwsbrief herroepen.

De rechtsgrond voor de verzending van onze nieuwsbrief is noch uw vrijwillig verleende toestemming noch ons rechtmatige belang


Herroepingsrecht (opt-out)

U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde opzeggen, d.w.z. uw toestemming intrekken resp. zich voor verdere ontvangst afmelden. Een link voor de afmelding van de nieuwsbrief vindt u onderaan elke nieuwsbrief of u kunt gebruik maken van een van de boven vermelde contactmogelijkheden, bij voorkeur per e-mail.

Wij kunnen de afgemelde e-mailadressen tot drie jaar opslaan, gebaseerd op onze rechtmatige belangen, voordat wij ze wissen, om een eerder verleende toestemming te kunnen aantonen. De verwerking van deze gegevens wordt beperkt tot een mogelijke afweer van aanspraken. In geval van verplichtingen voortkomende uit de continue aandacht voor bezwaren behouden wij ons het recht voor e-mailadressen uitsluitend voor dit doel op te nemen in een speciale lijst.

SOLLICITATIES
In het kader van een sollicitatie bij ons worden de door u ter beschikking gestelde gegevens zoals bijvoorbeeld uw contactgegevens en kwalificaties uitsluitend voor de afwikkeling van de sollicitatieprocedure gebruikt. 
Uw gegevens worden intern aan de betreffende afdeling doorgezonden. Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van uw sollicitatie, voor zover dit voor de besluitname over een totstandkoming van een dienstverband bij ons noodzakelijk is. 
Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor zover dit nodig is om ons te vrijwaren tegen geschillen met betrekking tot de sollicitatieprocedure.
Het wissen van uw gegevens vindt in principe plaats 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure, tenzij anders overeengekomen met de sollicitant (zie o.a. opname in de sollicitatiepool). Wordt na uw sollicitatie een dienstverband aangegaan, dan worden de gegevens opgenomen in het personeelsdossier.

Hoe lang worden uw gegevens opgeslagen?
Wij slaan uw persoonsgegevens op zolang dit noodzakelijk is om een besluit te nemen met betrekking tot uw sollicitatie. Komt geen dienstverband tussen u en ons tot stand, dan kunnen wij uw gegevens bovendien langer opslaan, voor zover dit ter verdediging tegen mogelijke claims noodzakelijk is.

Opname in de sollicitatiepool
Graag nemen wij uw sollicitatie op in een sollicitatiepool. Hiervoor is uw toestemming nodig. Deze toestemming kunt u verlenen door het activeren van de betreffende optie vóór het verzenden van uw sollicitatie.
Mochten uw sollicitatiebijlagen in de sollicitatiepool niet binnen een jaar door ons worden gebruikt, dan worden uw sollicitatiebijlagen automatischg gewist.

Geen geautomatiseerde besluitname
Er vindt in individuele gevallen geen geautomatiseerde besluitname plaats, dat wil zeggen, de beslissing over uw sollicitatie berust niet uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking.

UW RECHTEN ALS BETROKKENE

Worden uw persoonsgegevens verwerkt, dan bent u betrokkene in de zin van de DSGVO. 

Als betrokkene heeft u verschillende rechten, waarover wij u hieronder willen informeren. Afhankelijk van de reden waarvoor en de manier waarop de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens plaatsvindt beschikt u over de in de onderstaande paragrafen beschreven rechten.


Uw recht op inzage

Als betrokkene heeft u het recht van ons te ervaren of wij persoonsgegevens van uw verwerken en indien dit het geval is, welke persoonsgebonden gegevens wij van u verwerken. 

U heeft tevens het recht van ons een kopie te verlangen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.


Uw recht op rectificatie en aanvulling

U heeft het recht onmiddellijke correctie te verlangen van uw persoonsgegevens die u als onjuist beschouwt. 

U heeft tevens het recht aanvulling te vragen van dergelijke persoonsgegevens, indien u deze als onvolledig beschouwt.


Uw recht op gegevenswissing

Wanneer daartoe een wettelijke grondslag bestaat kunt u het wissen van uw persoonsgegevens aanvragen.

Dit is bijvoorbeeld het geval, wanneer wij uw gegevens op grond van uw toestemming verwerken en u deze toestemming intrekt.

Wij mogen echter geen gegevens wissen, wanneer wij deze op grond van wettelijke bewaringstermijnen dienen te archiveren. Uw verzoek tot wissen kunnen wij eveneens niet inwilligen, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening  of de verdediging van een recht in rechte.


Uw recht op beperking van de verwerking

Onder bepaalde voorwaarden heeft u als betrokkene het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

Een van deze voorwaarden is bijvoorbeeld, dat u de juistheid van uw persoonsgegevens bestrijdt. Of ook in het geval waarin wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, u deze echter nodig heeft voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.


Uw recht van bezwaar

Indien wij uw persoonsgegevens op basis van een rechtmatig belang verwerken, heeft u het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking, wanneer uw bijzondere persoonlijke situatie dit vereist. Dit recht van bezwaar bestaat echter niet, wanneer de verwerking van een dwingend openbaar belang bestaat, dat zwaarder weegt dan uw belang, ons wettelijk verplicht tot verwerking of de verwerking dient voor de vaststelling, de uitoefening  of de verdediging van een recht in rechte.

Mochten wij uw persoonsgegevens voor directe reclame gebruiken, dan heeft u te allen tijde het recht bezwaar in te dienen tegen de verwerking met als doel dergelijke reclame. Mocht u bezwaar maken tegen de verwerking ten behoeve van dit doel, dan worden uw persoonsgegevens hiervoor niet meer verwerkt.

Mochten wij uw gegevens gebaseerd op uw toestemming verwerken, dan heeft u het recht die toestemming te allen tijde met toekomstige werking te herroepen. Door uw herroeping wordt de rechtmatigheid van de tot de herroeping plaatsgevonden verwerking niet aangetast.


Uw recht op gegevensportabiliteit

U heeft dit recht uitsluitend met betrekking tot persoonsgegevens die u ons zelf ter beschikking heeft gesteld. U heeft het recht van ons te verlangen dat deze persoonsgegevens van ons direct aan een andere verantwoordelijke worden overgedragen. 

Tevens heeft u het recht van ons te verlangen dat wij uw gegevens in een machineleesbaar formaat ter beschikking stellen. Dit geldt uitsluitend in het geval dat wij uw persoonsgegevens gebaseerd op uw toestemming of gebaseerd op een overeenkomst verwerken en die verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde procedures.


Klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft verder het recht bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen, wanneer u van mening bent dat de verwerking inbreuk maakt op de regelgeving inzake gegevensbescherming.

WIJZINGEN

Deze privacyverklaring wordt van tijd tot tijd aangepast. Deze aanpassingen vinden bijvoorbeeld dan plaats, wanneer zich door de technische vooruitgang, wettelijke voorschriften of overige invloeden veranderingen voordoen.

Stand: september 2020