Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kopen (juli 2023)

Algemene voorwaarden kopen (juli 2023)
Deze algemene algemene voorwaarden kopen (hierna: AGB -aankoop) zijn van toepassing op alle gesloten contracten voor leveringen en diensten tussen Hotmobil Deutschland GmbH (hierna: Hotmobil), en de koper (hierna: koper of klant) als ondernemer i. S. d. § 14 BGB (contract maakt deel uit van de bedrijfsactiviteiten van zijn bedrijf). Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als de koper een juridische entiteit is onder openbaar recht of openbare speciale fondsen.

I. Algemeen

1. Alle overeenkomsten tussen de Hotmobil en de koper in verband met het aankoopcontract zijn ook voortkomend uit deze algemene voorwaarden. Het volgende is van toepassing.
2. Alle leveringen en diensten van het aankoopcontract, inclusief service- en adviesdiensten, worden uitsluitend uitgevoerd op basis van de volgende voorwaarden, tenzij de koper en het hot mobile zijn overeengekomen.
3. Hotmobil erkent geen tegenstrijdige voorwaarden, tenzij Hotmobil zijn geldigheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft goedgekeurd. Deze algemene voorwaarden kopen ook van toepassing als Hotmobil, in de kennis van conflicterende of afwijkende voorwaarden, de diensten zonder reservering aan de klant biedt of niet uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de algemene voorwaarden van de koper na ontvangst. Verschillende overeenkomsten en mondelinge overeenkomsten zijn alleen effectief als de hot mobil schriftelijk is
of bevestigd per e -mail.
4. Persoonlijke gegevens zijn vereist voor het beheer van een klantaccount. De vereiste gegevens worden gemarkeerd met een "*" in de registratie. Door zich te registreren, stemt de koper in met het gebruik van deze gegevens met het oog op accountbeheer. Hotmobil verwerkt deze gegevens na de toestemming van de koper om vragen te verwerken en voor contractverwerking, rekening houdend met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming

Ii. Aanbieding en conclusie van het contract

1. Hotmobil behoudt zich het eigendom, het auteursrecht en andere rechten voor op de documenten die tot het aanbod behoren (bijv. Illustraties, tekeningen, labels). Ze mogen alleen toegankelijk worden gemaakt bij derden als ze uitdrukkelijk bedoeld zijn om door te geven of de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hotmobil is uitdrukkelijk bedoeld.
2. Hotmobil -aanbiedingen kunnen worden gewijzigd. Ontwikkeling en andere overeenkomsten zijn alleen bindend door schriftelijke overeenkomst tussen de koper en de Hotmobil op basis van deze algemene voorwaarden.
3. De presentatie en toepassing van artikelen door Hotmobil zijn geen bindend aanbod om een ​​aankoopcontract af te sluiten.
4. Een contract wordt alleen geconcludeerd als de hot mobile en de koper het schriftelijke aankoopcontract hebben ondertekend op basis van deze algemene voorwaarden.
5. Als de levering van de door de koper bestelde goederen niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de overeenkomstige goederen niet op voorraad zijn, onthoudt Hotmobil van het afsluiten van een contract. In dit geval komt er geen contract tot stand. Hotmobil zal de koper onmiddellijk informeren en de overweging vergoeden die al is ontvangen.
6. De informatie en illustraties in de hotmobil of bijgevoegde zijn alleen bindend, omdat ze uitdrukkelijk als binding worden gemarkeerd. Stille optische afwijkingen zijn geen gebrek aan het aankoopobject als zodanig.

Iii. Prijzen

Hotmobil -prijzen worden naast de geldige btw geplaatst en worden berekend in euro's. Bovendien gaan ze als volgt zitten:
A. Verkoopprijs ex werkt,
B. Indien nodig, extra prijs voor accessoires
C. Mogelijk basisbedrag voor inbedrijfstelling, instructie en overdracht
D. Kostenvergrendeling voor transport plus verpakking
e. Douane- en vrachtkosten

IV. Leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden

1. Hotmobil heeft recht op gedeeltelijke leveringen voor zover dit redelijk is voor de koper.
2. De leveringsperiode hangt af van de productiecapaciteit en zal van de klant worden geïnformeerd met een contract met het contract, tenzij anders overeengekomen.
3. De respectieve contractuele betalingsvoorwaarden worden afzonderlijk schriftelijk verzonden in het aankoopcontract tussen de Hotmobil en de klant.

V. Prijzen en verzendkosten

1. Alle prijzen zijn netto prijzen plus de toepasselijke wettelijke omzetbelasting en begrijpen zichzelf, inclusief verzendkosten.
2. In het geval van gedeeltelijke leveringen is het volgende van toepassing: als Hotmobil de volgorde van de koper uitvoert in overeenstemming met sectie IV. Als de gedeeltelijke leveringen worden gedaan op eigen verzoek van de koper, berekent Hotobil de verzendkosten voor elke gedeeltelijke levering.

Vi. Betalingsvoorwaarden, compensatie, recht op bewaaronthoud

1. De aankoopprijs en de verzendkosten zijn onmiddellijk verschuldigd door te bestellen in overeenstemming met sectie II, tenzij anders overeengekomen. De koper kan de aankoopprijs en de verzendkosten bij zijn keuze naar de rekening van Hotmobil overdragen door middel van de Sofortüberweisung of betalen met PayPal of creditcard.
2. In het geval van een succesvolle kredietcontrole is de aankoop mogelijk op rekening. De respectieve betalingstermijn wordt individueel bepaald door Hotmobil. Hotmobil behoudt zich het recht voor om klanten alleen tegen vooruitbetaling te leveren. Een kortingsaftrek vereist een uitdrukkelijke overeenkomst. Een kortingsaftrek kan alleen door Hotmobil worden erkend als de betaling door Hotmobil is ontvangen bij de overeengekomen of bij de factuur.
3. De koper heeft geen recht om te tellen tegen de claims van Hotmobil, tenzij deze tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld of onbetwist. De koper heeft ook het recht om de claims van Hotmobil te compenseren als de koper kennisgevingen of tegenvordering van hetzelfde aankoopcontract beweert.
4. De koper mag alleen een retentierecht uitoefenen als de tegenvordering optreedt bij hetzelfde aankoopcontract.
5. Als de koper wordt uitgesteld bij betaling, zullen de herinneringskosten van EUR 40,00 voor elke herinnering een vaste kosten maken.
6. Ongeacht een terugbetalingsbepaling die door de koper is verklaard, worden inkomende gedeeltelijke betalingen aanvankelijk geteld voor kosten, renteclaims en vervolgens de oudste residuen. Hotmobil zal de koper dienovereenkomstig uitgeven.

Vii. Levering en prestatieperiode

1. De leverdatum is bindend tussen de hotmobil en de koper in het aankoopcontract op basis van deze algemene voorwaarden.
2. De inbedrijfstelling van Hotmobil is niet verschuldigd, tenzij deze uitdrukkelijk is overeengekomen.
3. In het geval van overmacht en andere onvoorspelbare, buitengewone en ongewijzigde omstandigheden, bijvoorbeeld operationele stoornissen, leveringsvertragingen door de sjablonen, stakingen, files en officiële interventies, evenals andere onvoorspelbare, onvermijdelijke gebeurtenissen, is de Hot Mobile niet te zijn Uitgebreide als hete mobiele tijdige vervulling van zijn verplichtingen wordt gehinderd, de levering en prestatieperiode door de vertraging. Als de levering onmogelijk is vanwege de genoemde omstandigheden, wordt Hotobil vrijgelaten uit de leveringsverplichting.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de plaats van prestaties de zetel van de koper. De overdracht van gevaar vindt plaats met de overdracht van het gekochte item aan de expediteur, de vervoerder of de persoon die anders is ontworpen om de verzending door Hot Mobil uit te voeren, die deze selecteert met de gebruikelijke zorg in het verkeer.

VIII. Onderzoeks- en meldingsverplichting, garantie / rechten van defect

1. Defecten zijn onmiddellijk, maar eindelijk binnen een uitsluitingsperiode van drie dagen na ontvangst van de levering of optreden van het defect, om schriftelijk te melden bij Hotmobil.
2. Hotmobil veronderstelt geen garantie voor defecten veroorzaakt door niet -observance van de bedrijfsinstructies en onjuiste wijzigingen door de koper.
3. Hotmobil geeft uitdrukkelijk aan dat slijtage -onderdelen (zoals afdichtingen, verwarmingsstaven) die door regulier verbruik worden verstrekt, niet zijn bestaan ​​uit de defectrechten van de koper.

Ix. Betrouwbaarheid

1. Hotmobil is aansprakelijk voor de koper in alle gevallen van contractuele en niet -contractuele aansprakelijkheid in geval van intentie en grove nalatigheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor compensatie of vervanging van tevergeefs.
2. In andere gevallen is Hotmobil alleen aansprakelijk - voor zover in nr. 3 niet anders afwijkt - alleen als een contractuele verplichting wordt geschonden, waarvan de vervulling in de eerste plaats de juiste uitvoering van het contract mogelijk maakt en dat de koper kan Regelmatig vertrouwen (zo -aangedreven kardinale verplichting), namelijk beperkt tot de vervanging van de nabije en typische schade. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van Hotmobil - onderworpen aan de verordening in nr. 3- uitgesloten.
3. Hotmobil's aansprakelijkheid voor schade door de schending van het leven, lichaam of gezondheid en volgens de productaansprakelijkheidswet blijft niet beïnvloed door de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen.
4. De aansprakelijkheidsbeperkingen en uitsluitingen genoemde onder nr. 1 tot 3 zijn niet van toepassing op claims die moeten zijn ontstaan ​​door frauduleus gedrag van de hot mobile.
5. De pre -getrawn aansprakelijkheid is ook van toepassing op werknemers, werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van Hotmobil.

X. Verwijzing naar titel, wederverkoop en opdracht

1. Hotenmobil behoudt zich het recht voor om de aankoopprijs te betalen bij volledige betaling van de aankoopprijs.
2. De koper heeft het recht om het gekochte artikel verder te verkopen naast accessoires in de gewone zakelijke cursus. Hij trekt al alle claims af tegen zijn klant in het bedrag van het netto factuurbedrag dat aan zijn klant wordt gefactureerd, waar hij recht op heeft uit de wederverkoop van de gereserveerde onroerend goed tegen zijn klant. De koper blijft herroepbaar gemachtigd om de claims met zijn klant te verzamelen. Het bevoegdheid van Hotmobil om de claims te kunnen innen, blijft onaangetast. Hotobil verbindt zich om de claims niet te verzamelen, zolang de koper zijn betalingsverplichtingen uitvoert uit de ontvangen inkomsten, doet geen vertraging in betaling of een aanvraag om de insolventieprocedures op de activa van de koper te openen. Als een van deze gevallen optreedt, is de koper verplicht om de toegewezen claims en zijn schuldenaar Hotmobil te verstrekken en alle benodigde documenten aan Hotmobil uit te geven. De koper heeft deze opdracht onmiddellijk aan zijn klant bekendgemaakt.
3. De koper is ook verplicht voor de periode van gereserveerde onroerend goed om het gekochte item met zorg te behandelen en onderhoudswerkzaamheden op eigen kosten uit te voeren. Als de koper zich niet houdt aan zijn contractuele verplichtingen, met name de tijdige aankoopprijsbetaling, zal Hotobil na een redelijke deadline de opname van het aankoopcontract verklaren en de vrijlating van de goederen die onderworpen zijn aan de koper of de derde zijn feest.

Xi. Auteursrechten en rechten op gerelateerde eigendomsrechten

1. Bij de documenten die zijn ontvangen in de loop van de conclusie van het contract, afbeeldingen, operationele instructies, algemene voorwaarden enz.) In elektronische en schriftelijke vorm verwerft de klant eenvoudige en niet -overdraagbare gebruiksrechten voor hun eigen doeleinden.
2. De contractuele partner is verboden om deze documenten te kopiëren, te wijzigen of te dupliceren voor eigen gebruik in juridisch verkeer. Elk gebruik van deze documenten die verder gaan dan de interne doeleinden vereist de vorige, afzonderlijke en uitdrukkelijke toestemming van Hotmobil in tekstvorm. Bovendien is Hotmobil niet aansprakelijk voor beschermende of auteursrechtschade door derden, die voortvloeien uit het gebruik van de contractuele partner in strijd met het contract.

XII. Toepasselijke wet/contractuele taal

De Duitse wet is exclusief van toepassing; De toepassing van de VN -verkoopwetovereenkomst is uitgesloten.
Contracttaal is Duits.

Xiii. Gemengd

1. Als individuele bepalingen van dit contract wettelijk ineffectief moeten zijn of moeten zijn of het contract een zo -aangedreven contractuele kloof bevat, moet de rest van het contract niet worden beïnvloed in de wettelijke werkzaamheid.
2. Integendeel, wettelijke bepalingen of zo -gebrande contractuele hiaten zijn - voor zover dit compatibel is met het doel van het contract - met andere bepalingen die leiden tot legaal vergelijkbaar en leiden tot een resultaatbaar resultaat in overeenstemming met de contractuele partijen.
3. Er zijn geen orale zijovereenkomsten. Wijzigingen en toevoegingen aan dit contract vereisen de schriftelijke vorm en de schriftelijke bevestiging van de
andere contractuele partners. De overeenkomst vereist ook de schriftelijke vormvereiste.
4. Voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie, is de rechtbank die verantwoordelijk is voor het hoofdkantoor van Hotmobil een exclusieve plaats van jurisdictie. Bovendien heeft Hotmobil het recht om aan te klagen voor de rechtbank die verantwoordelijk is voor het hoofdkantoor van de koper.