Deze online shop maakt gebruik van cookies voor een optimale winkelervaring. Hierbij worden bijvoorbeeld de sessie-informatie of de taalinstelling op uw computer opgeslagen. Zonder cookies wordt de functionaliteit van de online-shop beperkt. Klik alstublieft hier, als u hiermee niet akkoord gaat.

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden voor Kauf OnlineShop (hierna genoemd: AV Online) gelden voor alle via de online shop van HOTMOBIL gesloten overeenkomsten voor leveringen en diensten tussen HOTMOBIL Deutschland GmbH (hierna genoemd: HOTMOBIL) en de koper (hierna te noemen: Koper) als ondernemer in het kader van § 14 BGB (overeenkomst is onderdeel van de bedrijfsvoering van zijn onderneming). Verder gelden deze voorwaarden voor zover de koper een juridische, publiekrechtelijk persoon of openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds is.

I. Toepassingsgebied

1. Alle tussen HOTMOBIL en de koper in samenhang met de koopovereenkomst gesloten overeenkomsten komen met name voort uit deze bedrijfsvoorwaarden, de niet-bindende orderbevestiging van HOTMOBIL en de verklaring van aanvaarding van HOTMOBIL per e-mail. Van toepassing is paragraaf II. Maatgevend bij de sluiting van de overeenkomst is de actuele AV Online.
2. Alle leveringen en diensten uit de koopovereenkomst, inclusief service en advies, vinden uitsluitend plaats op grond van de onderstaande voorwaarden. 
3. De zakenrelatie tussen HOTMOBIL en de koper wordt uitsluitend beheerst door de volgende Algemene Voorwaarden in de versie die van toepassing is op het moment van de bestelling. Afwijkende algemene voorwaarden van de koper worden niet aanvaard, tenzij HOTMOBIL uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met de toepassing ervan. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien HOTMOBIL, op de hoogte van tegenstrijdige of afwijkende Algemene Voorwaarden van de koper, zonder voorbehoud prestaties levert aan de koper of na ontvangst niet nogmaals uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de Algemene Voorwaarden van de koper.
4. Voor het beheer van een klantaccount zijn persoonsgerelateerde gegevens nodig. De benodigde gegevens worden in de registratie met „*“ aangeduid. Met de registratie gaat de koper akkoord met het gebruik van deze gegevens om het account te beheren.Met de registratie gaat de koper akkoord met het gebruik van deze gegevens ten behoeve van het rekeningenbeheer. HOTMOBIL verwerkt deze gegevens na toestemming van de koper voor de verwerking van aanvragen alsook voor de afwikkeling van de overeenkomst met inachtname van de geldende gegevensbeschermende bepalingen.

II. Offerte en sluiten van een overeenkomst

1. Offertes van HOTMOBIL zijn vrijblijvend. Jaarrekeningen en overige overeenkomsten worden pas door bevestiging van HOTMOBIL per e-mail bindend.
2. De presentatie en promotie van artikelen in de online shop van HOTMOBIL vormen geen bindend aanbod voor de sluiting van een koopovereenkomst.
3.  Met het versturen van een bestelling via de online shop door het aanklikken van de knop „betalingsplichtig bestellen“ verricht de koper een juridisch bindende bestelling. 
4. HOTMOBIL zal de ontvangst van de bestelling van de koper via de online shop onmiddellijk per e-mail bevestigen. In een dergelijke e-mail wordt de bestelling nog niet bindend aanvaard, tenzij daarin niet alleen de ontvangst maar ook de aanvaarding wordt bevestigd.
5. Een overeenkomst komt pas tot stand indien HOTMOBIL de bestelling aanvaardt door het bevestigen van de ontvangst of het leveren van de bestelde artikelen.
6. Mocht de levering van de door de koper bestelde goederen niet mogelijk zijn omdat bijvoorbeeld de betreffende goederen niet op voorraad zijn, ziet HOTMOBIL van aanvaarding af. In dit geval komt geen overeenkomst tot stand. HOTMOBIL zal de koper daarover onmiddellijk informeren en reeds ontvangen betalingen onmiddellijk terugstorten.
7. De in de productbeschrijvingen in de online shop van HOTMOBIL opgenomen of bijgevoegde informatie en afbeeldingen zijn slechts dan bindend, wanneer zij expliciet als zodanig zijn aangeduid. Onbeduidende optische afwijkingen vormen als zodanig geen gebrek van het gekochte object.
8. Voor de bij de offerte horende documenten (bijv. afbeeldingen, tekeningen, teksten), behoudt HOTMOBIL zich de eigendoms-, auteurs- en overige rechten voor. Deze mogen uitsluitend aan derden toegankelijk worden gemaakt indien zij nadrukkelijk voor distributie zijn vrijgegeven of HOTMOBIL daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

III. Levervoorwaarden en voorbehoud van vooruitbetaling

1. HOTMOBIL heeft het recht op deelleveringen, indien dit door de koper redelijk wordt geacht.
2. De levertermijn bedraagt tussen twee en vijf   werkdagen, tenzij anders overeengekomen. De termijn begint - onder voorbehoud van de regeling in punt 3 - bij de sluiting van de overeenkomst.
3. Bij bestellingen van kopers gevestigd in het buitenland of bij gegrond vermoeden op een betalingsrisico behoudt HOTMOBIL zich het recht voor, pas na ontvangst van de koopprijs plus verzendkosten te leveren (onder voorbehoud van vooruitbetaling). De klant wordt onmiddellijk geïnformeerd indien HOTMOBIL gebruik wil maken van het voorbehoud van vooruitbetaling. In dit geval begint de levertermijn na de betaling van de koopprijs en de verzendkosten.

IV. Prijzen en verzendkosten 

1. De prijzen van HOTMOBIL zijn exclusief de steeds geldende btw en worden berekend in euro's. Bovendien zijn ze als volgt samengesteld:
a. verkoopprijs af fabriek,
b. eventuele toeslag voor toebehoren
c. eventueel basisbedrag voor ingebruikneming, instructie en overdracht
d. vaste prijs voor transport exclusief eventuele verpakking
e. invoerheffingen en vrachtkosten
2. Alle prijzen in de online shop zijn nettoprijzen, exclusief de op dat moment geldende wettelijke btw en exclusief eventuele verzendkosten.
3. De verzendkosten staan in de online shop apart vermeld bij de prijsgegevens. De prijs exclusief btw en eventuele verzendkosten wordt bovendien in het bestelvenster aangegeven, voordat de koper de bestelling verstuurt.
4. Indien HOTMOBIL de bestelling van de koper conform paragraaf III. punt 1 in deelleveringen levert, ontstaan voor de koper slechts verzendkosten voor de eerste deellevering. Vinden de deelleveringen plaats op wens van de koper, dan berekent HOTMOBIL voor elke deellevering verzendkosten.
5. In geval van herroeping draagt de koper de rechtstreekse kosten van de terugzending.

V. Betalingvoorwaarden, compensatie, verrekening

1. De koper kan de koopprijs en de verzendkosten naar wens op de in de online shop vermelde rekening van HOTMOBIL met Paypal of credit card (VISA, Mastercard) betalen. 
2. De koopprijs en de verzendkosten zijn conform paragraaf II onmiddellijk na de bestelling verschuldigd, mits anders overeengekomen. Indien de vervaldatum voor betaling wordt bepaald door de kalender, is de koper reeds in gebreke door het missen van de vervaldatum. In dat geval moet hij HOTMOBIL achterstandsrente voor het jaar betalen tegen een percentage van 5 procentpunten boven de basisrentevoet.
3. Bij betalingsverzuim van de koper ontstaan voor elke aanmaning aanmaningskosten voor een vast bedrag van 40,00 EUR.
4. De verplichting van de koper om moratoire interesten te betalen, sluit niet uit dat HOTMOBIL verdere vertragingsschade kan vorderen.
5. Onder voorbehoud van een succesvolle kredietcontrole is koop op rekening mogelijk. Het betreffende betalingsdoel wordt individueel door HOTMOBIL bepaald.  HOTMOBIL behoudt zich het recht voor om kopers uitsluitend tegen vooruitbetaling te leveren. Korting vereist een nadrukkelijke overeenkomst. Korting wordt door HOTMOBIL uitsluitend erkend, wanneer de betaling op het overeengekomen resp. in de factuur genoemde tijdpunt bij HOTMOBIL is binnengekomen.
6. De koper heeft niet het recht vorderingen van HOTMOBIL te verrekenen, tenzij deze vorderingen wettelijk vastgesteld of onomstreden zijn. De koper heeft het recht schulden aan HOTMOBIL te verrekenen indien de koper gebreken of tegenvorderingen uit dezelfde koopovereenkomst geldend maakt.
7. De koper mag het retentierecht uitsluitend uitoefenen indien de tegenvordering uit dezelfde koopovereenkomst voortkomt.
8. Onafhankelijk van een door de koper verklaarde aflossingsbepaling worden binnenkomende deelbetalingen eerst verrekend met eventuele kosten, rentevorderingen en daarna met de oudste achterstanden. HOTMOBIL zal de koper hiervoor een dienovereenkomstige factuur sturen.

VI. Lever- en prestatietermijn

1. Een levertermijn is uitsluitend bindend als de termijn schriftelijk of per e-mail door HOTMOBIL aan de koper is meegedeeld. 
2. De ingebruikneming van de gekochte zaak door HOTMOBIL is niet verplicht, tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen.
3. In geval van overmacht en andere onvoorziene, buitengewone en onopzettelijke omstandigheden, bijv. bedrijfsstoringen, vertraagde levering door de toeleverancier, staking, file en ingrijpen van autoriteiten alsook andere onvoorziene, onvermijdbare gebeurtenissen, die HOTMOBIL niet aan te rekenen zijn, wordt de lever- en prestatietermijn met de duur van de vertraging verlengd als HOTMOBIL hierdoor niet in staat is tijdig aan zijn verplichtingen te voldoen. Als de levering door de genoemde omstandigheden onmogelijk wordt, wordt HOTMOBIL vrijgesteld van de leveringsverplichting. 
4. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is plaats van uitvoering het vestigingsadres van de klant.  De risico-overdracht vindt plaats met overdracht van de goederen aan de expediteur, de vrachtvervoerder of de anderszins voor de uitvoering van de verzending door HOTMOBIL aangewezen persoon, die met de in de handel gebruikelijke behoedzaamheid is uitgekozen. 

VII. Onderzoeks- en aangifteplicht, garantie, waarborg / defectgerelateerde rechten

1. Gebreken dienen onverwijld, ten laatste echter binnen een uitsluitingstermijn van drie dagen na ontvangst van de levering of optreden van het gebrek bij HOTMOBIL schriftelijk of per telex of fax aangegeven te worden.
2. HOTMOBIL overneemt geen aansprakelijkheid voor gebreken, die door niet-naleving van de bedrijfshandleiding alsook onvakkundige wijzigingen door de koper voortkomen.
3. HOTMOBIL wijst nadrukkelijk op het feit dat door direct verbruik van versleten slijtagedelen (zoals dichtingen, verwarmingsstaven) zijn uitgesloten van de defectgerelateerde rechten van de koper.

VIII. Aansprakelijkheid

1. Aanspraken van de koper op schadevergoeding zijn uitgesloten. Uitgesloten hiervan zijn schadeclaims van de koper die voortvloeien uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid of uit de schending van essentiële contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), evenals aansprakelijkheid voor andere schade die berust op een opzettelijke of grove nalatige schending van verplichtingen door HOTMOBIL, haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Materiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van de overeenkomst te bereiken.
2. In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is HOTMOBIL slechts aansprakelijk voor de contracttypische, voorzienbare schade, indien deze door eenvoudige nalatigheid werd veroorzaakt, tenzij het gaat om schadeclaims van de koper op grond van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.
3. De beperkingen van lid 1 en 2 gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van HOTMOBIL indien vorderingen rechtstreeks tegen hen worden ingediend.
4. De beperkingen van de aansprakelijkheid die voortvloeien uit de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing voor zover HOTMOBIL het gebrek bedrieglijk heeft verzwegen of een garantie heeft gegeven met betrekking tot de kwaliteit van de goederen. Hetzelfde geldt als HOTMOBIL en de koper een overeenkomst hebben gesloten over de kwaliteit van de goederen. De bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid blijven onverlet.
5. De opgenomen aansprakelijkheidsuitsluitingen gelden ook voor medewerkers, werknemers, vertegenwoordigers en agenten van HOTMOBIL.

IX. Eigendomsvoorbehoud, doorverkoop en aftreding

1. HOTMOBIL behoudt zich tot de volledige betaling van het aankoopbedrag het eigendom van de goederen benevens toebehoren voor.
2. De koper heeft het recht de goederen benevens toebehoren in een passend zakelijk proces door te verkopen. Hij draagt HOTMOBIL nu reeds alle vorderingen ten bedrage van de in rekening gebrachte nettofactuurbedragen over, die hem uit de doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud afgedragen producten toestaan. 
3. De koper blijft herroepbaar gemachtigd tot het intrekken van de vorderingen bij zijn klant. Dit laat de bevoegdheid van HOTMOBIL de vorderingen in te mogen trekken onverlet. HOTMOBIL verplicht zich de vorderingen niet in te trekken zolang de koper zijn betalingsverplichtingen uit inkomstendervingen nakomt, niet in verzuim is of er een aanvraag voor het starten van een insolventieprocedure over het vermogen van de koper is ingesteld. Als een van deze gevallen optreedt, is de koper verplicht de afgestane vorderingen en hun schuldeisers aan HOTMOBIL bekend te maken alsook alle vereiste documenten aan HOTMOBIL te overhandigen. Deze afstand dient de koper tegenover zijn klant onverwijld openbaar te maken.
4. De koper is ook verplicht voor de duur van het voorbehoudseigendom de goederen met zorg te behandelen en voor eigen kosten onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Komt de koper zijn contractuele verplichtingen niet na, in het bijzonder de tijdige betaling van de aankoopprijs, zal HOTMOBIL na een passende termijn de koopovereenkomst nietig verklaren en de teruggave van de onder voorbehoud geleverde goederen bij de koper of een derde opeisen.

X. Toepasselijk recht/contracttaal

Uitsluitend het Duitse recht is van toepassing, de toepassing van de Conventie van de Verenigde Naties voor de Internationale Verkoop van Goederen is uitgesloten. Contracttaal is Duits.

XI. Overige

1. In geval afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst rechtens geen gevolgen heeft of zal hebben, of de overeenkomst een zogenaamd contractueel hiaat bevat, zal dit hierdoor de overige inhoud van de overeenkomst in zijn rechtsgeldigheid onverlet laten.
2. Bepalingen zonder juridische gevolgen of zogenaamde contractuele hiaten zijn veeleer, voorzover dit te verenigen is met het beoogde doel van de overeenkomst, door andere bepalingen te vervangen, die leiden tot een juridisch gelijk en tot een aan de bij de overeenkomst betrokkenen naar eer en geweten verwijtbaar gelijkelijk resultaat.
3. Mondelinge nevenafspraken bestaan niet. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst dienen op schrift gesteld en schriftelijk bevestigd te worden door de andere contractpartner. Ook de overeenkomst van het opheffen van de schriftelijke vastleggingseis dient op schrift gesteld te worden.
4. Voor alle uit deze contractuele verhouding indirect of direct voortvloeiende geschillen heeft de voor de hoofdzetel van HOTMOBIL bevoegde rechtbank de exclusieve bevoegdheid. Bovendien heeft HOTMOBIL het recht een aanklacht in te dienen bij de rechtbank die bevoegd is voor de maatschappelijke zetel van de koper.

Stand: 08/2021